Phần mềm – Software

Danh sách các phần mềm:

  1. –  Phần mềm lập trình HMI SGES: V5.82 EN

  2. – Phần mềm lập trình HMI OP320A, OP320AS: OP20 Edit tool V8.0Q